Visie en organisatie

Visie

Sinds de start van de scholengemeenschap in september 1999 hebben de schoolbesturen van de vier scholen (Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren, Sint – Jorisinstituut van Bazel,  Sint – Maarten Bovenschool en Sint – Maarten Middenschool) de ontwikkelingskansen voor de jeugd en het wederzijds respect voor de eigenheid van de onderscheiden scholen als grote samenwerkingsprincipes vooropgesteld.

De oorspronkelijke missie van de scholengemeenschap hield stand gedurende de voorbije schooljaren. Ze vertaalt de basisprincipes van de samenwerkingsovereenkomst. Deze missie blijft gelden voor de toekomst. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot het einde van het schooljaar 2025 – 2026.

De scholengemeenschap wil onderwijs & opvoeding realiseren voor zo veel als mogelijk jongeren in de regio Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Ze wil de kwaliteit van het onderwijs – dat zeker en vast aanwezig is in alle vrije en gemeentelijke secundaire scholen van de regio – borgen waar het kan en verbeteren indien het moet.

De scholengemeenschap wenst een beleid te voeren binnen de krijtlijnen van de overeenkomst tot oprichting van de scholengemeenschap (2 juni 1999 – vernieuwd op 17 oktober 2005, 27 oktober 2011, 1 september 2014 & 1 september 2020). Ze wil tevens haar bevoegdheden zoals voorzien in hoofdstuk III artikelen 71 & 72 van het decreet van 14 juli 1998 optimaal en actief uitvoeren.

Ten slotte vindt de scholengemeenschap het van essentieel belang om een beleid te voeren dat steunt op overleg met alle betrokken actoren, zowel de interne belanghebbenden (schoolbesturen, ouders, leerlingen en personeel) als de externe belanghebbenden (de overheid en het maatschappelijk veld). Uiteraard is in dit verband – en zeker als netoverstijgende scholengemeenschap – een bijzondere aandacht voor het respect voor de filosofische en religieuze overtuiging van alle betrokkenen onontbeerlijk.

Organisatie

De scholengemeenschap is een dynamische structuur die vooral ondersteunend wil werken ten bate van de scholen, hun personeelsleden en participanten.

Het CASS (comité van afgevaardigden van de schoolbesturen van de scholen) bepaalt de missie, de strategische en operationele doelstellingen waarbinnen de scholengemeenschap werkt. Het is samengesteld uit drie afgevaardigden per schoolbestuur, de coördinerend directeur bereidt de vergaderingen voor en maakt het verslag. Erwin De Ridder is voorzitter.

De CODI (coördinerend directeur) coördineert de werking van de scholengemeenschap in overleg met de directies en de schoolbesturen. Hij vertegenwoordigt de scholengemeenschap in externe overlegorganen. Hij volgt de onderwijsregelgeving op. De coördinerend directeur is de verbindingspersoon tussen COLDI en CASS.

Het COLDI (college van directeurs en adjunct – directeurs) bepaalt – in nauwe samenwerking met de coördinerend directeur de concrete invulling van de werking van de scholengemeenschap binnen de operationele doelstellingen zoals bepaald door het CASS. COLDI controleert de werking van de scholengemeenschap.

Het OCSG (onderhandelingscomité van de scholengemeenschap) is samengesteld uit leden van de schoolbesturen, de directeurs, de personeelsafgevaardigden van de verschillende scholen. De provinciale begeleiders van de actieve vakbonden in de verschillende scholen en de coördinerend directeur nemen deel aan de vergaderingen als zogenaamde technisch adviseurs. Voorzitter van het OCSG is Rony Braet.